ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στο www.paidikapetroula.gr, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης «Πετρούλα Γεωργοπούλου». Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δεσμευτικότητα

Οι παρόντες όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος paidikapetroula.gr, εφεξής αναφερόμενο ως «Κατάστημα».

Η αποδοχή των παρόντων όρων λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του χρήστη στο Κατάστημα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στο Κατάστημα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή, εφόσον το επιθυμεί.

Το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή, ενώ οι τροποποιήσεις λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον διατυπωθούν εγγράφως και ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο. Ως εκ τούτου, συνιστάται στους χρήστες να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακυρότητας ή αδυναμίας εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Το κενό που ενδεχομένως δημιουργηθεί στη συμφωνία μεταξύ του Καταστήματος και του χρήστη  από τον άκυρο όρο θα συμπληρώνεται με νέους ή τροποποιημένους όρους που θα προσιδιάζουν ει δυνατόν στο νομικό σκοπό του εκάστοτε άκυρου όρου. Τα ως άνω ισχύουν σε κάθε περίπτωση και για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ρητά εντός του κειμένου των όρων χρήσης.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του Καταστήματος (κείμενα, σήματα, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης  «Πετρούλα Γεωργοπούλου» από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο,  με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων τρίτων συνεργαζόμενων μερών,  και ως εκ τούτου απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) www.paidikapetroula.gr είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ως όνομα χώρου (domain name). Όσον αφορά στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. εμπορικά σήματα εταιρειών ρούχων), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Απαγορεύεται ρητά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του Καταστήματος και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του.

Επιτρέπεται εξαιρετικά η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έλλειψη πρόθεσης για εμπορική εκμετάλλευση και η αναγραφή της πηγής προέλευσής του. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί αυτό να ερμηνευθεί ως ένδειξη βούλησης  παραχώρησης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας εκ μέρους του Καταστήματος.

Περιορισμός ευθύνης Καταστήματος

Η χρήση του Καταστήματος γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Το Κατάστημα δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών του πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του καταστήματος εν γένει. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και  εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα του Καταστήματος ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στο Κατάστημα είτε στον διακομιστή του.

Το Κατάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στο Κατάστημα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Καταστήματος παρέχονται ‘‘ως έχουν’’. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους του Καταστήματος ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα  ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς του Καταστήματος πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον χρήστη.

Περιγραφή υπηρεσιών/προϊόντων

Στο Κατάστημα εκτίθενται και διατίθενται προς πώληση είδη παιδικής μόδας, όπως ενδεικτικά είδη ένδυσης, βρεφοανάπτυξης και υπόδησης.

Η καταχώρηση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη δε συνεπάγεται την απόλυτη δέσμευση του Καταστήματος για διεκπεραίωσή της, καθώς η επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας πραγματοποιείται μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση χαμηλής ή ανεπαρκούς διαθεσιμότητας του προϊόντος, το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία, ενημερώνοντας τον χρήστη για το γεγονός και για τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές.

Οι τιμές των προϊόντων φαίνονται ξεκάθαρα τόσο κατά το στάδιο επιλογής όσο και κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας εκ μέρους του χρήστη. Το Κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε στοιχεία ή/και τιμές. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε, σε περίπτωση που η τιμή ενός προϊόντος είναι ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή χωρίς να συνοδεύεται από κάποια ένδειξη για ειδική προσφορά, να επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών πριν την υποβολή της παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι δεν πρόκειται περί λάθους.

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στο Κατάστημα είναι ενδεικτικές και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να λειτουργήσουν δεσμευτικά για το Κατάστημα.

Τα προϊόντα πωλούνται ως έχουν και το Κατάστημα  δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του πελάτη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νομίμων εξαιρέσεων. Περισσότερα για την πολιτική επιστροφής προϊόντων μπορείτε να μάθετε στους Όρους Συναλλαγών.

Υποχρεώσεις χρηστών

Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί το Κατάστημα με τρόπο που δεν παραβιάζει τους παρόντες όρους, την κείμενη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette).

Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις τεχνικές προδιαγραφές, τις περιγραφές και τις τιμές των προϊόντων πριν ολοκληρώσει την παραγγελία, ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της μυστικότητας του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) του λογαριασμού του.

Το Κατάστημα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει. Όσον αφορά στα σχόλια που υποβάλλονται εντός του Καταστήματος, αυτά θα πρέπει να εγκρίνονται από τους διαχειριστές του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι υφίσταται υποχρέωση προληπτικού ελέγχου του περιεχομένου (Π.Δ. 131/2003). Όσον αφορά στα σχόλια που δημοσιεύονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι παρόντες όροι λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους όρους χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας όπου αναρτώνται τα σχόλια.

Σε κάθε περίπτωση, όταν το σχόλιο δεν είναι σύμφωνο με παρόντες όρους, οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να μην εγκρίνουν τη δημοσίευσή του ή να το αφαιρούν μετά τη δημοσίευσή του, χωρίς καμία αιτιολόγηση.

Το περιεχόμενο των σχολίων που υποβάλλονται από χρήστες ΔΕΝ πρέπει:

Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,

Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,

Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Ο χρήστης του Καταστήματος υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το Κατάστημα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Καταστήματος για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον του Καταστήματος ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του Καταστήματος για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για αθέτηση όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

Το Κατάστημα καλωσορίζει όλα τα σχόλια, ανεξαρτήτως οξύτητας της κριτικής, υποχρεούται όμως να εξασφαλίζει τόσο τα δικαιώματά του όσο και τυχόν δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης εντοπίσει κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο ή πληροφορία στο Κατάστημα, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τον διαχειριστή στο info@paidikapetroula.gr.

Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks)

Το Κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη σε αυτές, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες σελίδες, οι οποίες φέρουν ακέραια και αποκλειστικά τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Το Κατάστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή εγγυάται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, η πρόσβαση στις οποίες λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Κώδικας Δεοντολογίας – Ηλεκτρονική Εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών

Το Κατάστημα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄969/22.3.2017).

Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι ως καταναλωτής, έχετε τη δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών που τυχόν προκύψουν από τη σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων από το Κατάστημα, κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 70330/2015.

H πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτρέπει τόσο σε Ευρωπαίους καταναλωτές όσο και σε εμπόρους (προμηθευτές) που εδρεύουν στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου, ξεκίνησε τη λειτουργία της.

Μέσω της πλατφόρμας στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιος από τους αναγνωρισμένους φορείς επίλυσης διαφορών θα αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς, η διεκπεραίωση της οποίας θα γίνεται εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης. Στην Ελλάδα, η διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (άρθρο 5β της υπ’ αριθ. 70330οικ./2015 Κ.Υ.Α. ΦΕΚ Β’ 1421). Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών για όλους τους εμπορικούς κλάδους γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» που αποτελεί αναγνωρισμένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Καταστήματος, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και το κοινοτικό δίκαιο, καθώς και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ενώ αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Τρίπολης.

Το Κατάστημα έχει ως πάγια επιδίωξη, οι οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από τη χρήση του ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, να επιλύονται φιλικά και εξωδικαστικά. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα τους διαχειριστές στο info@paidikapetroula.gr